Vedtægter for R.S. Walkie - Talkie klub

 

 

                            

 

 

 

§ 1. Navn og Hjemsted.

Pkt. 1. Klubbens navn er RS. Walkie – talkie klub. Denne er en sammenlægning af RO. Og Silva.

Pkt. 2. Klubbens hjemsted er i Ringkøbing – Skjern kommune.

Pkt. 3. Klubbens adresse er formandens.

Pkt. 4. Klubbens kaldenavn er RS.

 § 2. Formål.

Pkt. 1. At samle privatradio interesserede.

Pkt. 2. At afholde sociale arrangementer, med hensigt at styrke sammenholdet medlemmerne imellem, f.eks. bankospil, fiskekonkurrence, foredrag, undervisning, mm.

Pkt. 3. At medlemmerne gennem deres virke og samvær, er med til et højne kvaliteten på 27 Mhz. Og anseelse udadtil.

§ 3. Medlemskab.

Pkt. 1. Klubben optager enhver, om hvem det ikke kan bevises, at have modarbejdet klubbens interesse.

Pkt. 2. Unge under 18 år optages, når forældre og værges tilladelse foreligger.

Pkt. 3. Der gives et kaldenummer.

Pkt. 4. Den der tegnes som medlem, skal have udleveret klubbens vedtægter, og være bekendt med P&T’s regler for brug af privatradio.

§ 4. Kontingent.

Pkt. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter det årlige kontingent og betalingsform.

Pkt. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis denne er i restance.

Pkt. 3. Medlemskab følger regnskabsåret, som går fra 1/9 til 31/8.

§ 5. Generalforsamling.

Pkt. 1. Den ordinære generalforsamling er klubbens øverste myndighed, som afholdes hvert år i September eller oktober mdr.

Pkt. 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt, med mindst 14 dages varsel.

Pkt. 3. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde  senest 8 dage før.

Pkt. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det, ved angivelse af dagsorden.

Pkt. 5. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Pkt. 6. Kun fremmødte medlemmer over 18 år har stemmeret.

Pkt. 7. Generalforsamlingen vælger 7 bestyrelsesmedlemmer, 4 på lige år og 3 på ulige år. De vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted.

Pkt. 8. Afstemning skal være skriftligt, når blot et medlem ønsker det.

Pkt. 9. Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

1)      Valg af dirigent.

2)      Valg af 2. stemmetællere.

3)      Bestyrelsens beretning.

4)      Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

5)      Behandling af evt. indkommende forslag.

6)      Fastsættelse af kontingent og betalingsform.

7)      Valg af bestyrelse.

8)      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

9)      Valg af 2 revisorer samt 1 revisor suppleant.

10)   Eventuelt.

§ 6. Bestyrelsen.

Pkt. 1. Formanden tegner klubben og leder det daglige arbejde, samt den korresponderende udadtil.

Pkt. 2. Næsteformanden indtræder i alle formandens pligter og rettigheder, når denne er forhindret. Hvis formanden afgår definitivt, fungerer næstformanden som konstitueret formand.

Pkt. 3. Kasseren er ansvarlig for den daglige økonomi og skal sørge for at der føres en klar og overskuelig kassebog, som skal være ajour. Bestyrelsen kan ansætte en kasserer uden for bestyrelsen, hvis de skønner det er nødvendigt. Kun kasserer og formand har ret til at hæve af foreningens konti.

Pkt. 4. Sekretæren skal fører klubbens protokol.

Pkt. 5. Bestyrelsesmøder holdes når formanden, eller bestyrelsen, skønner det er nødvendigt.

Pkt. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer + den fungerende formand er til stede. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. Der skal føres protokol over bestyrelsens møder og beslutninger, denne underskrives af formand og sekretær.

Pkt. 7. Hvor vedtægterne intet foreskriver, handler bestyrelsen med ansvar overfor generalforsamlingen.

Pkt. 8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse særlige opgaver.

§ 7. Medlemmer.

Pkt. 1. Medlemmerne har pligt til at kende P & T’s regler for brug af privatradio.

Pkt. 2. Tilstræbe en professionel stationsbetjening og respektere en optaget kanal.

Pkt. 3. Vildledende eller bevidst urigtige oplysninger må ikke udsendes.

Pkt. 4. Det er nedlemmernes pligt at rette sig efter bestyrelsens anvisninger.

Pkt. 5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis der er enighed herom.

§ 8. Vedtægtsændringer.

Pkt. 1. Ændringer eller tilføjelser til disse vedtægter, forelægges og godkendes på generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves det at 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget. Såfremt myndighederne kræver ændringer i vedtægterne, er bestyrelsen bemyndiget at foretage disse.

§ 9. Opløsning.

Pkt. 1. Klubbens opløsning kan kun vedtages såfremt, at der på 2 generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum er flertal herfor. Opløses klubben, fordeles dennes formue efter generalforsamlingens bestemmelse til almennyttige formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 22 – 4 – 2004. Ændret d. 4 – 4 -2009. og d. 24 – 9 – 2010

Formand. RS. 68 Tage

 

Næstformand. RS. 267 Peter                     Bestyrelsesmedlem. RS. 54 Arne

Bestyrelsesmedlem. RS. 208 Alice            Bestyrelsesmedlem. RS. 368 Bent

Bestyrelsesmedlem. RS. 04 Ivan               Bestyrelsesmedlem. RS. 134 Krista